Γυναίκες ηγέτες σε κορυφαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας

Οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της ICAP.
Κυκλοφόρησε για 4η συνεχή χρονιά, η επιχειρηματική έκδοση της ICAP Group “Leading Women in Business”, η οποία αποτελεί θεσμό στην παροχή πληροφόρησης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, προβάλλοντας στο ευρύτερο κοινό αλλά και στις επιχειρήσεις τις Γυναίκες Ηγέτες (Διευθύνουσες Συμβούλους ή Γενικές Διευθύντριες ή Διαχειρίστριες) των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει επιτύχει αξιόλογη παρουσία στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα τελευταία έτη οι κυβερνήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσω διαφόρων σχεδίων, κινήτρων και μέτρων προώθησης. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία επί του συνόλου των επιχειρηματιών.
Σύμφωνα με τη «Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Γυναικεία επιχειρηματικότητα — συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ», οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Παρά την ενθαρρυντική πρόοδο, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) γυναικείας ιδιοκτησίας. Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών – με παράγοντες όπως η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη κεφαλαίων, το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας αλλά και τα κοινωνικά πρότυπα να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
Σύμφωνα με την έρευνα καταγράφεται μια τάση των γυναικών να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή (π.χ. λιανικό εμπόριο) ενώ η νέα γενιά εστιάζει σε δραστηριότητες σχετικές με υπηρεσίες προς καταναλωτές, παρά προς επιχειρήσεις.
Στο συνολικό δείγμα εταιρειών (23.968), το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχεται σε 21,07% (5.049 εταιρείες). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη περυσινή έκδοση που πραγματοποιήθηκε το 2014 (σε δείγμα 23,4 χιλ. εταιρειών) το ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονταν από γυναίκες κυμαινόταν σε 19,6%. Παρατηρείται, δηλαδή, μικρή αύξηση (κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα) της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής κατά το τελευταίο έτος.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες διαχρονικά εντοπίζεται στις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ παρατηρείται πως όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού), τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες.
Όσον αφορά στις κορυφαίες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση («Top 500 LWiB»), το 58% του δείγματος αφορά την ομάδα εταιρειών με κύκλο εργασιών μεταξύ €2 εκ.- €10 εκ. το 2014 και ακολούθησε η κατηγορία «€10 εκ.- €50 εκ.» (μερίδιο 36,2%). Επιβεβαιώνεται επομένως ότι η συντριπτική πλειοψηφία (94,2%) των κορυφαίων εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, χαρακτηρίζονται (με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα) ως μικρομεσαίου μεγέθους.
Όσον αφορά τον ευρύτερο κλάδο δραστηριότητάς τους το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες αφορά τον τομέα του Εμπορίου (22,4%), ενώ το χαμηλότερο (19,2%) αντιστοιχεί στον τομέα της Βιομηχανίας
Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες απέσπασε το 8,3% των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγματος το 2014, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν με ικανοποιητικό ρυθμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι εταιρείες «Top 500 LWiB» που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά αντιστοιχούν μόνο στο 9,9% περίπου της ομάδας των «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες», εν τούτοις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 75% στο συνολικό κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών.
Επιπλέον, οι «Top 500 LWiB» εμφάνισαν αξιόλογο ρυθμό μεταβολής των συνολικών τους πωλήσεων το 2014/13 (+5,6%), ρυθμός αισθητά υψηλότερος του συνολικού δείγματος της έρευνας (3,6%).
Τέλος, οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους αριθμοδείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κλπ.), σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών του δείγματος.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα κερδοφορίας παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα στις εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη, σε σχέση με το σύνολο των εταιρειών.
Σε σχετικές δηλώσεις της η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ανέφερε: «Οι επιδόσεις των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη είναι εμφανώς καλύτερες σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, το 2014/13. Ασφαλώς, η διείσδυση των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. Σε αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την είσοδο των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας».
Πηγή: http://www.fortunegreece.com

Tagged under: , , , , , , , ,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top