Το 4,1% των Ελλήνων σκέφτεται να μεταναστεύσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες

Απασχόληση και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ: η τριμηνιαία επισκόπηση τονίζει τα πλεονεκτήματα των πρακτικών ασκήσεων· τελευταίες μεταναστευτικές τάσεις

Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση, οι προσωρινές συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν καλή ευκαιρία για να εισέλθει ένας νέος στο εργατικό δυναμικό, ιδίως εφόσον συνδέονται με την εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση (όπως συμβαίνει στη Γερμανία και την Αυστρία). Ωστόσο, όταν οι νεαροί έκτακτοι εργαζόμενοι υπογράφουν ακουσίως βραχυπρόθεσμα συμβόλαια (π.χ. στην Ισπανία και την Πολωνία), υπάρχει κίνδυνος να παραμένουν παγιδευμένοι σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης απόκλισης των επιπέδων ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών, ο αριθμός των ατόμων που επιθυμούν να μεταβούν σε άλλη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια. Η επισκόπηση επισημαίνει επίσης τη σημασία της ποιότητας της φροντίδας των παιδιών όσον αφορά την άμβλυνση των ανισοτήτων στο πρώιμο στάδιο της ζωής τους.

Ο κ. László Andor, Eυρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Η κρίση του ευρώ έχει επιφέρει ύφεση με δύο καταβυθίσεις (double-dip recession) με ολέθριες κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τις «περιφερειακές» χώρες και τη νέα γενιά. Αλλά η τελευταία μας ανάλυση επιβεβαιώνει τα πλεονεκτήματα της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης όσον αφορά τη συμβολή στην εξεύρεση ποιοτικής θέσης απασχόλησης για τους νέους. Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για όλα τα κράτη μέλη να καταστήσουν πραγματικότητα την «Εγγύηση για τη νεολαία» πριν από τα τέλη του 2013.»

Σε χώρες με καμία ή μια μικρή μόνο μείωση στο ποσοστό απασχόλησης των νέων (π.χ. Γερμανία και Αυστρία), οι περισσότερες συμβάσεις ορισμένου χρόνου για νεαρούς εργαζόμενους συνδέονται με την εκπαίδευση ή την κατάρτιση, αντανακλώντας τα ισχυρά συστήματα μαθητείας σε αυτές τις χώρες. Οι εν λόγω συμβάσεις μαθητείας/κατάρτισης συνήθως διαρκούν περισσότερο και αποτελούν συχνά το εφαλτήριο για συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ωστόσο, σε χώρες με μεγάλη πτώση του ποσοστού απασχόλησης στους νέους (π.χ. Ισπανία και Πολωνία), η πλειονότητα των νεαρών εκτάκτων εργαζόμενων υπογράφουν ακουσίως βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, η διάρκεια των οποίων είναι συντομότερη. Αυτό αντικατοπτρίζει τα προβλήματα του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, όπου οι αρχαιότεροι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας της απασχόλησης και οι νεοεισερχόμενοι είναι είτε άνεργοι είτε υπογράφουν προσωρινές συμβάσεις για σύντομη διάρκεια.

Η Επιτροπή παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν άμεσα την Εγγύηση για τη νεολαία, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή ως τμήμα του Πακέτου Απασχολησιμότητας για τη νεολαία τον Δεκέμβριο του 2012 (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938) και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2013. Στο πλαίσιο της «Εγγύησης για τη νεολαία», θα πρέπει να παρασχεθεί στους νέους κάτω των 25 ετών που δεν μπορούν να βρουν ποιοτική θέση απασχόλησης η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, μαθητείας ή περαιτέρω εκπαίδευσης εντός τεσσάρων μηνών από την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή από την απώλεια μιας θέσης εργασίας.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία στη Λειψία στις 2 Ιουλίου, ώστε να φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέλη από κυβερνητικές αρχές, επιχειρησιακούς και κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους εκπροσώπους των νέων. Θα συνενώσει τις υφιστάμενες δράσεις και θα προωθήσει τα οφέλη των επιτυχών συστημάτων μαθητείας, καθώς και τους τρόπους για την αξιοποίηση τους.

Στις Ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΑΣ) για το 2013 που πρότεινε η Επιτροπή στις 29 Μαΐου (βλ. IP/13/463), έγινε σύσταση σε 16 κράτη μέλη να επικεντρωθούν στη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης ώστε να συμπεριλάβουν μια ισχυρότερη συνιστώσα μάθησης με βάση την εργασία. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ότι επτά κράτη μέλη (η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία και η Σλοβενία) θα πρέπει να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα για να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό των αγορών εργασίας.

Περισσότεροι Νοτιοευρωπαίοι επιθυμούν να βρουν δουλειά στο εξωτερικό

Η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ έχει κάπως ανακάμψει τα τελευταία έτη μετά από την πτώση που παρατηρήθηκε κατά την έναρξη της κρίσης. Οι εργαζόμενοι από τα ανατολικά και κεντρικά κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των μετακινούμενων σε άλλη χώρα της ΕΕ, αλλά οι δεξιότητές τους συχνά αξιοποιούνται μόνο εν μέρει: πολλοί από αυτούς είναι υπερειδικευμένοι για τις θέσεις στις οποίες απασχολούνται. Ο αριθμός των εργαζόμενων που μετακινούνται από τα νότια προς τα βόρεια κράτη μέλη αυξάνεται γρηγορότερα αλλά από χαμηλότερη βάση. Η αναλογία των ατόμων με «σταθερές προθέσεις» να μεταναστεύουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες έχει υπερδιπλασιαστεί, από 0,5 % σε 1,2 %, δηλαδή από 2 έως 5 εκατομμύρια, και είναι υψηλότερη στην Ελλάδα. Η μεταναστευτική τάση μεταξύ των υπηκόων της ΕΕ έχει αυξηθεί, ιδίως στην Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή στην Ισπανία ή την Ιταλία. Ωστόσο, γενικά, φαίνεται ότι η αγορά εργασίας προσαρμόζεται στις συνθήκες της κρίσης όχι τόσο με τα άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να αναζητήσουν εργασία σε άλλη, αλλά μέσω της μείωσης των εισροών και της αύξησης των εκροών των διακινούμενων εργαζομένων (που αφήνουν τη χώρα υποδοχής τους για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους), ιδίως στην περίπτωση της Ισπανίας. Ωστόσο, μεγάλες εκροές υπηκόων θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μεταξύ της νέας γενιάς την περίοδο 2007-2012, ιδίως από τη Λιθουανία και τη Λετονία, καθώς και από τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία ή την Ιρλανδία. Αντίθετα, η εκροή νέων από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα παραμένει περιορισμένη.

Προκειμένου να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή μεταρρυθμίζει το EURES, το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας, ώστε να βοηθήσει άτομα που είναι έτοιμα να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα να εντοπίσουν πού υπάρχουν κατάλληλες θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τους εργοδότες να εντοπίσουν κατάλληλα καταρτισμένους εργαζόμενους (βλ. IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει οδηγία για να διευκολύνει τους εργαζόμενους να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση (βλ. IP/13/372).

Οι ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών συνεπάγονται μακροχρόνια οφέλη για το παιδί

Σύμφωνα με την ακαδημαϊκή έρευνα που αναλύθηκε στην τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση, οι ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών οδηγούν σε μακροχρόνια οφέλη για το παιδί. Οι θετικές επιπτώσεις είναι περισσότερες για τα πλέον μειονεκτούντα παιδιά, με αποτέλεσμα οι ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών να μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά στρώματα έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Σε όλη την ΕΕ, μόνο το 23% των παιδιών κάτω των τριών ετών που ζουν σε φτωχά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε επίσημες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε αντίθεση με το 41% των παιδιών που ζουν σε άλλα νοικοκυριά. Ομοίως, το 20 % των παιδιών των οποίων η μητέρα έχει ολοκληρώσει μόνο τη χαμηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι εγγεγραμμένα σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε αντίθεση με το 40% των παιδιών με μητέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Η Σύσταση «Επένδυση στα παιδιά», η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 ως μέρος του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων (βλ. IP/13/125 και MEMO/13/117) καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουν ότι όλες οι οικογένειες έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η εν λόγω έκκληση αντικατοπτρίζεται, επίσης, στις προτεινόμενες Ειδικές συστάσεις ανά χώρα για το 2013, οι οποίες απευθύνονται σε 13 χώρες. Οι επίσημες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών θα μπορούν να βοηθούν τους γονείς να βρουν και να παραμείνουν στην απασχόληση, εφόσον είναι οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr

Tagged under: , ,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top