Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος – Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο GDPR

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016/ΕΕ
 1. Εισαγωγικές έννοιες Προσωπικών Δεδομένων, ασφάλειας, διαδικασιών, δικαιωμάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 1. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 2. Νομιμότητα της επεξεργασίας
 3. Προϋποθέσεις για συγκατάθεση
 4. Προϋποθέσεις για τη συγκατάθεση παιδιού
 5. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα
 7. Επεξεργασία η οποία δεν απαιτεί εξακρίβωση ταυτότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 2. Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου
 3. Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία
 4. Η δυνατότητα εκπροσώπησης υποκειμένων των δεδομένων
 5. Η δυνατότητα αναστολής των διαδικασιών
 6. Δικαίωμα αποζημίωσης και η αντίστοιχη ευθύνη
 7. Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων
 8. Ειδικές περιπτώσεις στην επεξεργασία δεδομένων
 9. WP29: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων
 10. Παραδείγματα
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 1. Μελέτη Αποκλίσεων
 2. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα
 3. Τεκμηρίωση Συμμόρφωσης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤων GDPR

Η Ομάδα Εκπαίδευσης αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει πληθώρα έργων συμμόρφωσης επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού. Ο επιστημονικός πυρήνας της Ομάδας αποτελείται από ανθρώπους με μακρόχρονη πείρα στους τομείς:

Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (Cyber Insurance, Information security σε δίκτυα και υποδομές, Software development και ασφάλειας εφαρμογών)

> Ανάλυσης Τεχνικών & Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Νομικής εξειδίκευσης σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

> Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ρωτήστε μας για το προγραμμα